Ονομασίες χωρών, πόλεων και άλλων περιοχών στα Κινέζικα


Λίστα από χώρες, πόλεις και διάφορα άλλα μέρη στα κινέζικα, ταξινομημένα κατά αλφαβητική σειρά Abu Dhabi 阿布扎比...
read more

Μάρκες αυτοκινητων στα Κινέζικα!


Μάρκες αυτοκινητων στα Κινέζικα! 1. Alfa Romeo 阿法罗密欧 Ā fǎ Luō mì ōu 2. Aston Martin 阿斯顿・马丁 Ā sī dùn · Mǎ dīng 3. Audi 奥迪 Ào dí 4....
read more

HSK Flashcards


Πατήστε στο επίπεδο που σας ενδιαφέρει και κάνετε το τεστ μέχρι να αισθάνεστε αυτοπεποίθηση για το...
read more

Λεξιλόγιο HSK


Λεξιλόγιο HSK Πατήστε πάνω στις εικόνες και κατεβάστε το λεξιλόγιο για τις εξετάσεις κινεζικής γλωσσομάθειας...
read more

Λεξίλογιο HSK 6


挨 挨 ai1 āi get close to; in sequence 癌症 癌症 ai2zheng4 áizhèng cancer 爱不释手 愛不釋手 ai4bu2shi4shou3 àibúshìshǒu love something too much to part with it 爱戴 愛戴...
read more

Λεξιλόγιο HSK 5


哎 哎 ai1 āi hey!; (interjection of surprise or dissatisfaction) 唉 唉 ai4 ài (an exclamation indicating resignation); oh well; oh; mm 爱护 愛護 ai4hu4 àihù cherish; reassure; take good...
read more

Λεξιλόγιο HSK 4


爱情 愛情 ai4qing2 àiqíng (romantic) love 安排 安排 an1pai2 ānpái arrange; to plan 安全 安全 an1quan2 ānquán safe; safety; secure; security 按时 按時 an4shi2 ànshí on time; on...
read more

Λεξιλόγιο HSK 3


阿姨 阿姨 a1yi2 āyí auntie; step-mother; mother's younger sister 啊 啊 a5 a ah; (particle showing elation, doubt, puzzled surprise, or approval) 矮 矮 ai3 ǎi short; low 爱好 愛好...
read more

Λεξιλόγιο HSK 2


吧 吧 ba5 ba particle indicating polite suggestion; | onomatopoeia | bar (serving drinks, providing internet access, etc.) 白 白 bai2 bái white; snowy; pure; bright; empty (Kangxi radical 106)...
read more

Λεξιλόγιο HSK 1


爱 愛 ai4 ài love 八 八 ba1 bā eight 爸爸 爸爸 ba4ba5 bàba Dad 杯子 杯子 bei1zi5 bēizi cup; glass 北京 北京 Bei3jing1 Běijīng Beijing 本 本 ben3 běn measure word for books...
read more